La Generalitat sanciona dos grans tenidors per no oferir lloguer social a Sant Cugat 

(29/2/2024 – Redacció)

El Govern ha imposat 49 sancions a 28 grans tenidors per no oferir lloguer social a persones i famílies en risc d’exclusió residencial al Vallès Occidental. Ho ha fet per mitjà de l’Agència Catalana del Consum per un import global de 1.209.000 euros. A Sant Cugat s’han resolt en sanció 2 d’aquets expedients

Aquestes són dades que s’extreuen del Balanç del primer any del Programa de reforç per vetllar especialment pel compliment de les obligacions previstes en la Llei 1/2022 del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge.

La implantació, el gener de 2023, d’aquest Programa impulsat pel Govern, va possibilitar la incorporació de 19 professionals en els serveis de l’Agència Catalana del Consum, actuació que ha permès incrementar de manera exponencial l’activitat de l’Agència en aquest àmbit.

Vallès Occidental
A la nostra comarca, després l’aixecament de la suspensió cautelar de l’article 5 de la Llei 24/2015 de mesures per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, Consum ha assolit els 248 expedients oberts per incomplir l’obligació legal d’oferir lloguer social, dels quals, fins al moment, n’ha resolt 49 amb sancions greus, amb multes de fins a 30.000 euros per expedient. Per municipis, Sabadell, Terrassa i Rubí són els que més expedients oberts acumulen per possibles incompliments de la normativa, amb 66, 64 i 29 respectivament

Catalunya
Pel que fa a l’activitat arreu de Catalunya, en concret, des de la posada en marxa del Programa de reforç, l’Agència ha realitzat 1.609 actuacions inspectores, xifra que significa un augment del 779% respecte al total d’inspeccions realitzades des de 2020 (183), després l’aixecament de la suspensió cautelar de l’article 5 de la Llei 24/2015 de mesures per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge. Amb relació als expedients sancionadors, Consum n’ha obert 1.087, un 600 % més que en el període de 2020 a 2022 (155), i n’ha resolt amb sanció 168, un 115 % més respecte als resolts abans de l’aplicació del Programa de reforç (78).

En dades globals, l’Agència ha obert fins al moment un total de 1.242 expedients a empreses immobiliàries que són grans tenidores d’habitatge, per incomplir l’obligació legal d’oferir un reallotjament en règim de lloguer social. En el procediment d’inspecció, Consum ha detectat infraccions per no acreditar documentalment l’oferta de lloguer social a persones o famílies en situació de vulnerabilitat, abans d’iniciar el procediment de desnonament. Així mateix, l’Agencia ha detectat que 2 grans tenidors acumulen gairebé el 52% del total d’expedients incoats per possibles infraccions en la normativa.

Dels expedients sancionadors oberts, 246 ja s’han resolt amb sanció per realitzar pràctiques que exclouen o limiten els drets de les persones consumidores, infracció greu d’acord amb la Llei del Codi de consum de Catalunya, amb multes de fins a 30.000 euros per expedient. En global l’Agència ha sancionat 79 grans tenidors, dels quals 27 acumulen més d’un expedient sancionador, i 2 d’aquestes empreses acumulen el 44% del total d’expedients resolts amb sanció.

Sancions econòmiques
Des del maig de 2023, tenint en compte que algunes empreses acumulen un nombre considerable d’expedients, l’Agència incorpora en tots els expedients sancionadors per incompliments relacionats amb l’obligació d’oferir lloguer social, una sanció accessòria de publicitat que permet fer difusió de la multa quan aquesta esdevé ferma –és a dir, un cop s’han resolt tots els possibles recursos presentats per l’empresa en via administrativa–. En aquest sentit, ja s’han fet públiques per mitjà del Diari Oficial de la Generalitat un total d’11 sancions fermes als grans tenidors següents: BTL Spain Residential Acquisitions SL, Wind Luxemburg SARL, Cabot Assets Spain SLU, Claysburg SL, Cimentados3 SAU, Altamira Santander Real Estate SA, Matella SA, Iluro Pis Promotora Inmobiliaria SL, Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria Credifimo Establecimiento Financiero de Crédito SA, Aiqon Capital España SL i Coral Homes SL.

Així mateix, tenint en compte l’especificitat del Programa dirigit a protegir el dret d’accés a l’habitatge de persones i famílies en situació de vulnerabilitat, i per tal de reforçar aquesta mesura dissuasiva per mitjà de la publicitat, l’Agència ha donat a conèixer avui el nom dels grans tenidors que acumulen més expedients oberts per presumptes incompliments de l’obligació d’oferir lloguer social, que són: Divarian Propiedad, amb 423 expedients, i Promontoria Coliseum Real Estate, amb 221. La resta són el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, amb 87, Coral Homes, amb 74, i Gramina Homes, SL, amb 44.

Marc normatiu
La normativa estableix que les persones físiques o jurídiques considerades grans tenidors han d’oferir un lloguer social abans d’interposar qualsevol demanda d’execució hipotecària o desnonament –o bé abans d’adquirir un habitatge fruit d’acord de compensació o dació en pagament–, quan la unitat de convivència d’un habitatge es troba en situació de risc d’exclusió residencial, d’acord amb el nivell d’ingressos previst en la Llei 24/2015.

A més, la Llei 1/2022 del 3 de març amplia aquesta protecció a tots els ocupants d’habitatges sense títol jurídic habilitant, ja sigui per venciment del seu contracte d’arrendament, per haver patit un procés de reclamació d’un deute hipotecari o per haver ocupat un habitatge buit d’una entitat financera o fons d’inversió.

Així mateix, la normativa vigent estableix l’obligació de fer constar la informació relativa a l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, tant a les ofertes d’arrendament com al contingut dels contractes.

Comparteix

Sant Cugat Magazine #101

Enquesta activa

Què faràs els dies de Festa Major?
×

Directe TV

També et pot interessar